روغن کشش یکی از مواد مورد مصرف فرآیند کشش هادی در صنعت سیم و کابل می باشد . انتخاب و استفاده از روغن کشش مناسب موضوعی است که نه تنها کیفیت مفتول تولیدی را تحت شعاع قرار می دهد بلکه به میزان زیادی...