جریان مصرف برق جارو برقی بستگی به مارک وسیله ای دارد که ما خریداری می نماییم و موضوع ثابتی نیست که بتوان در مورد تمام جاروبرقی ها اشاره نمود.