نه هیچ مشکلی تو محیط معمولی پیش نمیاد بخصوص اگر سیم شیلد د ار استفاده کنید