شما فکر میکنید مسئولین اون شرکت هم پای میز تلفن نشستن تا شما باهاشون تماس بگیرید
و رفع حاجتتون کنند؟
شرکتهای ایرانی که ازشون خرید میکنیم برای یک ماه دیر کرد جوابش : خب نخرید هست
اون وقت توی این...