با سلام
من یه قطبنمای الکترونیکی میخوام بسازم توش موندم نمیدونم مشکل کجاست که کارنمی کنه
کد شو هم میزارم باشد که کمک کنید


#include<Wire.h>
#include<QMC5883.h>
#include <LiquidCrystal.h>...