راهنماییتون واقعا کارمو راه انداخت. البته تو یه موضوع دیگه مشکل داشتم. مربوط به سوئیچ رو صفحات که از relase استفاده کرده بودم. صفحه عوض میشد ولی انگار تاثیر releae تو حافظه مونده بود. به محض کلیک روی...