سلام دوستان

برای حفاظت برق میز کار الکترونیک جهت قطع سریع در اتصال کوتاه و اضافه جریان و برق گرفتگی چی رو پیشنهاد میدید؟
چه نوع فیوز با چه جریانی؟
کندکار 2-6 آمپر c2
تندکار 10 آمپر b10