.من با آردو اینو مگا دستگاه جوجه کشی درست کردم اولش کار میکرد ولی بعد اینکه رله ۸کاناله رو وصل کردم قاطی کرد.بعدش متوجه شدم که برنامه رو برای رله با مایه های مثبت نوشتم عوضش کردم برای پایه های منفی...